Kurumiçi Yatay Geçiş

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 3. Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.29 olması şarttır.
 4. Üçüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 5. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 6. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 7. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 8. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 9. Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 10. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 11. Kurumiçi yatay geçiş işlemleri, ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, “24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre” yürütülür.
 12. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresi, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süre göz önünde bulundurularak hesaplanır.
 13. Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki programdan aldığı derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur ve derslerin puanı Üniversitede hangi harf notuna karşılık gelirse o harf notu sisteme işlenir ve genel not ortalamasına katılır.
 14. Yatay geçiş ile ön lisans ve lisans programlarına gelen öğrencilerin genel not ortalaması, muaf tutulan dersler ve Üniversitedeki ön lisans ve lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.